Ushul Fiqh: Hubungan Timbal Balik Antara Amar dan Nahi

Amar tentang sesuatu berarti tuntutan mengerjakan sesuatu itu. Sedangkan nahi atas sesuatu berarti tuntutan menjauhi sesuatu itu. Bila suatu perbuatan disuruh untuk dikerjakan apakah berarti sama dengan kebalikannya berupa larangan untuk meninggalkan perbuatan tcrscbut. Atau dengan kata lain, apakah amar tentang sesuatu sama dengan nahi terhadap lawan sesuatu itu. Dalam contoh larangan untuk bergerak apakah… Lanjutkan membaca Ushul Fiqh: Hubungan Timbal Balik Antara Amar dan Nahi

Ushul Fiqh: Amar Dari Segi Dilalah dan Tuntutannya

Bagaimanakah maksud amar dari segi dilalah dan tuntutannya? Setiap lafaz amar menunjuk kepada dan menuntut suatu maksud tertentu. Maksud tertentu dapat diketahui dari shighat lafaz itu sendiri. Bila diperhatikan lafaz-lafaz amar yang terdapat dalam Al-Quran terdapat banyak sekali bentuk tuntutannya yang antara satu dengan lainnya berbeda.